Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Long Phú phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ mới

12/06/2020 03:25 PM


          Chi bộ BHXH huyện Long Phú là Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Long Phú. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ BHXH huyện đã đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan và hoạt động của các đoàn thể. Với sự đoàn kết quyết tâm cao, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua đã đề ra.

          Theo đồng chí Trần Anh Thương, Bí thư Chi bộ BHXH huyện Long Phú, Chi bộ được thành lập từ năm 2013, tách ra từ Chi bộ Phòng Nội vụ, với tổng số đảng viên là 05 đồng chí, đến nay, đảng viên trong Chi bộ phát triển lên 12 đồng chí, trong đó tiếp nhận chuyển đến 04 đồng chí. Chi bộ có 05 đồng chí nữ, 01 đồng chí dân tộc Khmer. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, Chi bộ đã cùng với Lãnh đạo cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện; Bên cạnh đó, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cán bộ, đảng viên, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đã mang lại chất lượng và hiệu quả cao trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đề ra.

          Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là công tác trọng tâm và thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã triển khai kịp thời cho đảng viên các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hàng năm Chi bộ hướng dẫn đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện, gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao, xem việc đăng ký và kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Kết quả, hàng năm đều có 100% đảng viên và quần chúng xây dựng bản cam kết. Đặc biệt Chi bộ xây dựng kế hoạch chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đến toàn bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong xây dựng và tự giác thực hiện kế hoạch học tập, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tác động và tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tất cả đảng viên trong Chi bộ. Hầu hết đảng viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tất cả đảng viên đều rèn luyện tốt tư cách, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt nội quy cơ quan, giao tiếp, ứng xử, phục vụ tốt việc giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định.

          Đồng chí Trần Anh Thương cho biết: “Hàng năm Chi bộ cùng Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch thu, chi BHXH, BHYT, thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đảng viên và quần chúng đơn vị thực hiện tốt quy tắc ứng xử khi thi hành công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ về BHXH, BHYT trên địa bàn theo đúng quy định”.

          Trong nhiệm kỳ qua, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được Chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến việc tăng thu, giảm tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất, tăng số đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT; thu đủ, kịp thời và đảm bảo tiến độ, thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia. Điển hình trong năm 2015, chỉ tiêu, kế hoạch thu BHXH, BHYT do BHXH tỉnh giao là 90,50 tỷ đồng, BHXH huyện Long Phú thu được 91,427 tỷ đồng, vượt 01,377 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Trong năm 2019, chỉ tiêu, kế hoạch thu do BHXH tỉnh giao là 146,611 tỷ đồng; BHXH Long Phú thu được 149,746 tỷ đồng, vượt 03,135 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, cụ thể: năm 2015, số người tham gia BHXH là 2.497 người, chiếm 71,47% lực lượng lao động tham gia. Đến năm 2019, số người tham gia BHXH là 3.494 người, chiếm 98,20% lực lượng lao động tham gia. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2015 là 88.142 người, chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT là 77,29%, đạt 101,23% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đến năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 112.757 người, chiếm tỷ lệ bao phủ BHYT 98,90%, đạt 100,87% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác chi BHXH, BHYT và công tác in phát hành thẻ, cấp sổ,… được thực hiện đúng quy định, đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

          Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ không ngừng khắc phục những khó khăn, hạn chế để cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể: Năm 2015 đến năm 2017, đơn vị được công nhận Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam; Năm 2018 được công nhận Tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua Khối các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; Năm 2019 được công nhận Tập thể lao động xuất sắc và được Tặng cờ thi đua của BHXH Việt Nam. Hàng năm, Chi bộ có 100% đảng viên được đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, mới đây, Chi bộ BHXH huyện Long Phú đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Cấp ủy BHXH huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Trần Anh Thương - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Chi bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, BHXH huyện Long Phú đưa ra 11 giải pháp, trong đó phấn đấu tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 96,85% dân số; tỷ lệ người dân tham gia BHYT bắt buộc đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình đạt 82,36%; Tỷ lệ người dân tham gia BHXH bắt buộc là 90%, so với đối tượng thuộc diện tham gia và phấn đấu số người tham gia BHXH tự nguyện từ 2.000 người trở lên. Đồng thời tiếp tục kiện toàn và xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, góp phần cùng cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương./.

         

Ban Chấp hành Chi bộ ra mắt trước Đại hội

Bài và ảnh: Sóc Ca