19/03/2020 02:55 PM

Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BHYT

NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ